ขายเหรียญ Bitcoin

THB 238,863.22/ BTC

* อัตราซื้อ - ขายมีการคำนวนแบบ Realtime

BTC

0 THB

* ค่าทำเนียม 25 บาทต่อการขาย 1 ครั้ง